06 50 252 484
  Rapenburgsestraat 40 -7131 CZ Lichtenvoorde

Privacy Policy

PRIVACYSTATEMENT Kidsfysio Lichtenvoorde

Kidsfysio Lichtenvoorde, gevestigd te Lichtenvoorde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9219286, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


1.
Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie wij persoonsgegevens verwerken:

 1. (potentiële) cliënten;

 2. bezoekers aan onze praktijk.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk telefonisch of tijdens intakegesprek, heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een kinderfysiotherapeutisch behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden.
 2. het overleggen met, of rapporteren aan de verwijzer, als daarvoor door de cliënt schriftelijk toestemming is gegeven./li>

Voor de bovenstaande doeleinden kan Kidsfysio Lichtenvoorde de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • geboortedatum
 • adres
 • telefoonnummer
 • email adres
 • geslacht

4. Rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van – of met het oog op- het sluiten van een kinderfysiotherapeutisch behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden of het BSN te registreren.

5. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ons persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.


6.
Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is en alleen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de cliënt zelf.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.


7. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


8. Minderjarigen

In onze kinderpraktijk verwerken we de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


9.
Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Behandelgegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.


10. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onregelmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Kidsfysio Lichtenvoorde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

 • we maken back- ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

11. Wijzigingen privacystatement

Wij kunnen dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op onze website gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


12. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht ons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met ons. Een eventuele klacht proberen we naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kinderteam Oost Gelre

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’